آیا برای خرید از نسل زیبا، ثبت نام در سایت الزامی است؟

خیر، شما تنها با وارد کردن مشخصات و اطلاعات گیرنده می توانید خرید را انجام دهید.

آیا برای خرید از نسل زیبا، ثبت نام در سایت الزامی است؟