آیا می‌توان برای پرداخت سفارش چک ارائه داد؟

خیر. با توجه به مشکلات احتمالی، نسل زیبا از پذیرش هر گونه چک معذور است.

آیا می‌توان برای پرداخت سفارش چک ارائه داد؟