آیا پرداخت اینترنتی وجه سفارش در سایت نسل زیبا امن است؟

بلی. پرداخت اینترنتی در نسل زیبا ، کاملا امن می باشد.

آیا پرداخت اینترنتی وجه سفارش در سایت نسل زیبا امن است؟