هزینه ارسال محصول چقدر است ؟

هزینه ارسال بر عهده شرکت می باشد و قبل از ارسال، توسط شرکت پرداخت می شود و نیاز به پرداخت توسط خریداران نیست.

هزینه ارسال محصول چقدر است ؟